Admission Open for AY 2078


Please contact school's administration and class teachers for more detail.


नेपाल भरिबाट २० वटा बिद्यालयले प्राप्त गरेको सामाजिक कार्य परियोजना (SAP) हाम्रो स्कूल माउन्ट भ्याली ईंग्लिश स्कुलले पनि प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

नेपाल भरिबाट २० वटा बिद्यालयले प्राप्त गरेको सामाजिक कार्य परियोजना (SAP) हाम्रो स्कूल माउन्ट भ्याली ईंग्लिश स्कुलले पनि प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।